(via Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak! | Newyddion)
Sniff sniff. Trist fod yr holl beth wedi darfod? Rhanna yn nhristwch BethanTheBarmy wrth iddi galaru gyda diwedd cyfnod hanesyddol Harry Potter.
Sniff sniff. Sad that’s it’s all over? Share in BethanTheBarmy’s sadness as she mourns the end of the historical period of Harry Potter.

(via Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak! | Newyddion)

Sniff sniff. Trist fod yr holl beth wedi darfod? Rhanna yn nhristwch BethanTheBarmy wrth iddi galaru gyda diwedd cyfnod hanesyddol Harry Potter.

Sniff sniff. Sad that’s it’s all over? Share in BethanTheBarmy’s sadness as she mourns the end of the historical period of Harry Potter.

How great would the Royal Wedding be like this! Totes fabbo ya! The T-Mobile Royal Wedding (by lifesforsharing

)

Cofia chwilio am yr ail wy heddiw - Remember to look for the second egg today
(via Eggstravaganza Mawr CLIC | Newyddion)
Cliw am leoliad yr wy cyntaf ar gael ar yr erthygl heddiw rhag ofn bod  rhai ohonoch wedi’i chael yn anodd. Mwynha.
Clue on the location of the first egg available on the article today in case some of you found it hard. Have fun.

Cofia chwilio am yr ail wy heddiw - Remember to look for the second egg today

(via Eggstravaganza Mawr CLIC | Newyddion)

Cliw am leoliad yr wy cyntaf ar gael ar yr erthygl heddiw rhag ofn bod rhai ohonoch wedi’i chael yn anodd. Mwynha.

Clue on the location of the first egg available on the article today in case some of you found it hard. Have fun.

The hunt has started! - Mae’r helfa wedi cychwyn!
Go find those eggs - Cer i ffeindio’r wyau yna
Finding it hard? Clues will be given at some point this evening. - Yn ei chael yn anodd? Bydd cliwiau ar gael gyda’r nos rhyw dro.

The hunt has started! - Mae’r helfa wedi cychwyn!

Go find those eggs - Cer i ffeindio’r wyau yna

Finding it hard? Clues will be given at some point this evening. - Yn ei chael yn anodd? Bydd cliwiau ar gael gyda’r nos rhyw dro.

Cofio’r 96 - 22 mlynedd wedyn.

Remembering the 96 - 22 years later.

Hillsborough Disaster 1989, you’ll never walk alone (by SuparMon)

Ffeindia Ni / Find Us
Hwyl am y Pasg. Ffeindio pum wy, dros bum diwrnod, 5 llythyren, 1 gair, 3 gwobr. Rhwng 11 a 25 oed? Be am gystadlu? Cychwyn dydd Llun yma!!!
Easter fun! Find 5 eggs, over 5 days, 5 letters, 1 word, 3 prizes. Between 11 and 25 years old and living in Wales? Starts this Monday!!!
(via Eggstravaganza Mawr CLIC | Newyddion)

Ffeindia Ni / Find Us

Hwyl am y Pasg. Ffeindio pum wy, dros bum diwrnod, 5 llythyren, 1 gair, 3 gwobr. Rhwng 11 a 25 oed? Be am gystadlu? Cychwyn dydd Llun yma!!!

Easter fun! Find 5 eggs, over 5 days, 5 letters, 1 word, 3 prizes. Between 11 and 25 years old and living in Wales? Starts this Monday!!!

(via Eggstravaganza Mawr CLIC | Newyddion)

Pob lwc i pawb yn lansiad Bwsted heddiw / Good luck everyone at the Bwsted launch today (via Bwsted)

Pob lwc i pawb yn lansiad Bwsted heddiw / Good luck everyone at the Bwsted launch today (via Bwsted)

Mae llawer o bobl ifanc yng Nghymru sydd yn gwneud cyfraniad gwych i’r wefan CLIC drwy gyflwyno erthyglau, lluniau a fideos. A’i ti fydd yr un nesaf?

Mae CLIC yn gylchgrawn ar-lein dwyieithog i bobl ifanc 11 i 25 oed yng Nghymru, gyda chynnwys yn cael ei greu gan bobl ifanc. Oes gen ti stori newyddion gwych, syniadau, barn neu symyfyrio hoffet ti rannu ar blatfform cenedlaethol? Yna cyflwyna i CLIC.

Mae’n hawdd cyflwyno stwff. Yr unig beth sydd raid gwneud ydy cofrestru i’r wefan a dyna ni, gallet gychwyn cyflwyno newyddion, digwyddiadau, blogiau, ffotograffau, fideos, lluniau – mae hyn i lawr i ti. Mae gennym galeri newydd sbon ar y wefan nawr ar ôl i bobl ifanc yng Nghymru ddweud fod hyn yn rhywbeth ychwanegol maent eisiau ar y wefan. Felly cychwynna ddefnyddio, cychwynna ddarllen, cychwynna gyflwyno a chychwynna rannu.

www.clicarlein.co.uk

There are lots of young people in Wales who make fantastic contributions to the CLIC website by submitting articles, photos and videos. Could you be one of these?

CLIC is a bilingual online magazine for young people aged 11 to 25 in Wales, with content created by young people. Have you got great news stories, ideas, opinions or musings that you would like shared on a national platform? Then submit to CLIC.

It’s easy to submit stuff. All you have to do is register with the site and hey presto you can start submitting news, events, blogs, photos, videos, drawings - it’s up to you. We have a brand new gallery on the website now after young people in Wales said that this was something extra they wanted on the site. So get using, get reading, get submitting and get sharing.

www.cliconline.co.uk

Summer Blockbusters. What film are you looking forward to watching this summer? Vote in our poll on www.cliconline.co.uk (scroll halfway down the page)
Mine’s got to be Pirates of the Caribbean 4 because there’s always time for a bit of Johnny Depp! :O)
—————————————————
Ffilmiau mawr yr haf. Pa ffilm wyt ti’n edrych ymlaen at wylio’r haf hwn? Pleidleisia ar ein pôl nawr ar www.clicarlein.co.uk (sgrolia hanner ffordd i lawr y dudalen)Pirates of the Caribbean 4 ydy un fi gan fod bob tro amser am ychydig bach o Johnny Depp! :O)

Summer Blockbusters. What film are you looking forward to watching this summer? Vote in our poll on www.cliconline.co.uk (scroll halfway down the page)

Mine’s got to be Pirates of the Caribbean 4 because there’s always time for a bit of Johnny Depp! :O)

—————————————————

Ffilmiau mawr yr haf. Pa ffilm wyt ti’n edrych ymlaen at wylio’r haf hwn? Pleidleisia ar ein pôl nawr ar www.clicarlein.co.uk (sgrolia hanner ffordd i lawr y dudalen)

Pirates of the Caribbean 4 ydy un fi gan fod bob tro amser am ychydig bach o Johnny Depp! :O)

1 of 7
Themed by: Hunson